Ks. Zdzisław Struzik, Wychowanie do wartości. Szkoła podstawowa. Poziom 7, Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2020

Podręcznik do pobrania w formacie pdf zarówno w całości (przez kliknięcie w obraz okładki), jak i w postaci plików z poszczególnymi wartościami (przez kliknięcie w numery wartości).

Poziom 7 - Strony tytułowe

Wychowanie do wartości. Szkoła podstawowa. Poziom 7

Poziom 7 - Spis treści

Wychowanie do wartości. Szkoła podstawowa. Poziom 7

Poziom 7 - Wykaz skrótów

Wychowanie do wartości. Szkoła podstawowa. Poziom 7

Wstęp do programu wychowawczego dla klas szkół podstawowych

Wychowanie do wartości. Szkoła podstawowa. Poziom 7

Sens mojego życia. Kim jestem?

W okresie dorastania młodzież weryfikuje swoje zachowanie, doświadczenia, własne zalety i wady chcąc na nowo określić kim jest dla siebie samej i dla otoczenia. Z jednej strony uczy się poczucia własnej wartości, ale z drugiej liczy na zrozumienie własnej odrębności i odmienności.

Moja godność jako człowieka (homo sapiens)

Godność człowieka jest fundamentem jego wolności. Stanowi źródło wszelkich praw i wolności. Każdemu przysługują równe prawa, a świadomość wagi praw innych wyrabia w młodzieży świadomość praw własnych. Osoba młoda nigdy nie utraci swojej godności, dlatego ważne jest, żeby znała swoje prawa będąc przy tym odpowiedzialna za siebie, drugiego człowieka i świat, w którym żyje.

Rozum, dusza i emocje w moim życiu

Człowiek poznaje rzeczywistość przez zmysły i rozum. Rozum docieka sensu, istoty rzeczy, emocje nadają poznaniu zabarwienie subiektywne. Osoby młode chętnie wyrażają opinie na temat innych, ale także mocno zależy im na tym, aby taką opinię usłyszeć na swój temat. Nie boją się polemizować i reagować na to, co ich denerwuje.

Autonomiczność i zależność w moim życiu

Potrzeba zdobywania wolności i korzystania z niej jest bardzo ważnym przejawem dojrzewania człowieka. Wychowanie do wolności dokonuje się przez etapowy proces zrywania więzów zależności. Dla młodych ludzi ta wartość jest rozumiana jako możliwość wyboru, decydowania o sobie, podejmowania samodzielnych decyzji.

Spojrzenie religijne na sens mojego życia

Pytanie o sens życia pojawia się w wieku dojrzewania i towarzyszy człowiekowi z różną intensywnością aż do końca życia. Łatwiej jest szukać odpowiedzi na pytania egzystencjalne mając sprecyzowany światopogląd i wartości.

Współudział i współpraca w rodzinie ludzkiej

Rodzina i szkoła to dwa ważne środowiska wychowawcze dziecka mające decydujący wpływ na prawidłowy jego rozwój. Jednak to rodzina jest najbardziej naturalnym środowiskiem, pierwszą grupą społeczną, w której ma miejsce wychowanie moralne, religijne i nauka podstawowych czynności ułatwiających funkcjonowanie w społeczeństwie.

Wartość życia

Życie ludzkie jest wartością – od momentu jego poczęcia do naturalnej śmierci. Troska o własne życie jest przede wszystkim obowiązkiem wobec siebie samego.

Wartość zdrowia

W dobie wszechobecnego postępu cywilizacji – dostępu do telewizora, komputera, telefonu – bardzo ważne jest kształtowanie zdrowych nawyków. Nadwaga i otyłość występująca wśród młodzieży powoduje szereg konsekwencji psychospołecznych i emocjonalnych, a propagowany we współczesnych mediach wzorzec ciała może zaburzać samoocenę ciała.

Życie jako zadanie

Zaangażowanie w zadania, które przyczyniają się do rozwoju intelektualnego, fizycznego i duchowego przygotowują młodzież do przyjęcia czekających ją w życiu dorosłych zadań. Odpowiedzialne wejście w dorosłość, które wiąże się z życiem na własnych zasadach i warunkach jest szczególnie ważne teraz kiedy mówi się o zjawisku odroczonej dorosłości, czyli odwlekaniu samodzielności młodych ludzi.

Procesy życia i jego przemiany

Zmiany są naturalnym procesem życia. Dzięki zmianom zauważamy nowe możliwości i patrzymy na życie z różnych perspektyw. Osiągnięcie dojrzałości psychicznej, obejmującej sferę intelektualną, uczuciową, społeczną i moralną, wymaga przejścia przez osobę złożonego procesu rozwoju.

Cierpienie i umieranie w życiu moim i moich bliskich

Cierpienie i ból są emocjami powszechnymi. Pojawiają się w wielu aspektach życia: cielesnym, emocjonalnym, duchowym. Są nieodłącznym elementem życia ludzkiego.

Postawa altruistyczna

Altruista bezinteresownie służy drugiemu człowiekowi, poświęca własne dobro na rzecz drugiego człowieka. Altruizm jest przeciwieństwem egoizmu. To postawa otwartości i życzliwości na potrzeby innych ludzi.

Postawa empatyczna

Empatia jest zdolnością do wczuwania się w stan emocjonalny drugiego człowieka. Drobne, często powtarzające się kontakty między rodzicami a dzieckiem kształtują podwaliny życia emocjonalnego.

Wartości ogólnoludzkie − człowiek społeczny jest wartością

Człowiek jest istotą społeczną; nie może żyć poza społeczeństwem, w którym zaspokaja swoje potrzeby i ma możliwość rozwoju. Społeczeństwo jest potrzebne do określenia celów życiowych, sposobu funkcjonowania oraz wzorów, według których ma postępować.

Postawa tolerancyjna. Znaczenie Biblii, Koranu, Talmudu

Zasada tolerancji wyraża się w twierdzeniu, że obowiązkiem moralnym jest pozytywne odnoszenie się do cudzych poglą­dów i czynów na podstawie szanowania uprawnień ludzi i grup do swobodnego propagowania swych poglądów i do postępowania zgod­nie z nimi. Jest poszanowaniem czyichś zachowań lub poglądów, mimo że nam się one nie podobają.

Wartość miłości w moim życiu

Człowiek jest powołany do miłości. Relacja miłości powinna być budowana w prawdzie i wolności, wzajemnym szacunku, zaufaniu oraz pielęgnowaniu i rozwijaniu uczucia. Miłość małżeńska jest ukierunkowana na rodzicielstwo.

Miłość ludzka (kobiety i mężczyzny) jako zadanie

Decyzja o zawarciu małżeństwa jest często najważniejszym faktem w życiu człowieka. Do tak ważnej decyzji młodzi powinni się przygotować i rozumieć odpowiedzialność, jaka się za nią kryje. Miłość prawdziwa jest darem altruistycznym, jest bezinteresowna, realizuje się w procesie dawania i całkowicie sprzeciwia się egoizmowi. W takiej relacji dziecko jest naturalnym owocem ludzkiej miłości.

Godność przekazywania życia

Dojrzałe macierzyństwo zaczyna się od miłości małżeńskiej. Miłość macierzyńska i miłość ojcowska ­– jest najbardziej bezinteresowna i bezwarunkowa. Bycie rodzicem to dar, który wymaga odpowiedzialności.

Wychowanie nowego pokolenia

Wychowanie przygotowuje człowieka do zadań, jakie powstają w wyniku rozwoju współczesnego świata. Jest przysposobieniem jednostki do życia. Celem wychowania jest, aby młody człowiek chciał i urzeczywistniał w swoim życiu wartości.

Wartość czynu ludzkiego

Człowiek powinien uczyć się słuchać głosu swojego sumienia. Zwłaszcza we współczesnym świecie, który nie sprzyja refleksji i samoocenie. Bez tego człowiek nie jest w stanie ocenić swojego postępowania, zweryfikować go, a tym bardziej podjąć konstruktywnej
i celowej pracy nad sobą. Poprzez czyny człowiek się rozwija, dlatego kształtowanie umiejętności podejmowania właściwych wyborów moralnych powinno być celem dzisiejszej edukacji.

Radość i humor w moim życiu

Dążenie do szczęścia jest nieodłącznym atrybutem naszej egzystencji. Wszystkich ludzi łączy pragnienie bycia szczęśliwym. Szczęście utożsamiamy z pomyślnością, zadowoleniem z życia, wielką radością.

Mądre korzystanie z osiągnięć cywilizacji: wiedza, szkoła, studia

Młody człowiek wierzy, że jest w stanie poznać rzeczywistość, która go otacza. Ponosi wysiłek, by ją poznać, zrozumieć. Podejście do wiedzy jest kluczowe w rzetelnym poznawaniu rzeczywistości i poznaniu samego siebie.

Wartość moich zdolności, talentów, sprawności

Talent to predyspozycja, którą należy rozwijać. Samo posiadanie tej zdolności nie stanowi o sukcesie, a dopiero właściwe jej stosowanie i realizowanie. W każdym z nas jest pragnienie bycia w czymś dobrym, posiadania poczucia spełnienia.

Wartość rozwoju duchowego

Fundamentem rozwoju człowieka jest jego rozwój duchowy. Można go rozumieć jako doskonalenie się duszy, osobowości oraz jako rozwój moralny. Duchowość jest zdolnością do poznania samego siebie, czyli do znalezienia odpowiedzi na egzystencjalne pytania o sens życia i odnalezienia wartości, które pomogą osiągnąć cel swojej drogi. Duchowość rozwija się w wyniku działania podjętego przez człowieka.

Autentyczność uczuć i przeżyć emocjonalnych

Sfera emocjonalna jest ważną częścią okresu dojrzewania. Uczucia pomagają w przeżywaniu relacji, dlatego konieczna jest ich znajomość i akceptacja oraz umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Mój związek z Ojczyzną

Tożsamość narodowa wiąże się z tworzeniem wspólnoty z innymi ludźmi. Istotne jest to, aby młodzież potrafiła działać na rzecz wspólnego dobra, pielęgnowała kulturę narodową, współtworzyła życie państwowe, znała swoje prawa i obowiązki względem ojczyzny.

Mój związek z pracą, nauką, sztuką

Praca i nauka są jedną z pierwszoplanowych aktywności człowieka. Praca jest dobrem człowieka. Stanowi działalność, w wyniku której powstają wytwory kultury, dobra materialne i usługi. Nauka natomiast jest zdobywaniem wiedzy i jej porządkowaniem w odpowiednie systemy. Wykształcenie umożliwia człowiekowi korzystanie z osiągnięć nauki, kultury i sztuki.

Mój związek z wyznawaną religią (wartość religii)

Człowiek odnosi się do Boga, ponieważ odnajduje w Nim sens swego istnienia i pełnię człowieczeństwa. Bez względu na religię, która jest praktykowana, wiara zawsze niesie ze sobą kanon innych wartości, które są jej fundamentem. Jest to na przykład czynienie dobra, niesienie pomocy innym, jałmużna. Treścią wiary jest niezmiennie miłość pomiędzy Bogiem a człowiekiem.

Wysiłek, zmęczenie, relaks

Aktywność fizyczna jest niezbędna dla prawidłowego rozwoju i zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego. Regularna aktywność ruchowa, dostosowana do indywidualnych potrzeb wpływa stymulująco na rozwój i dojrzewanie w okresie dzieciństwa i młodości. W okresie dojrzewania znaczącą rolę odgrywa również relaks, który powinien być dostosowany do potrzeb i zainteresowań ucznia. Równowaga między nimi wpływa korzystnie na integralny rozwój dziecka.

Wartość rozwoju materialnego

Pogoń za pieniądzem i utożsamianie dużej ilości nagromadzonych środków z sukcesem prowadzi często do wypalenia i zagubienia sensu. Pieniądz sam w sobie nie jest dobry ani zły. Istotne jest nasze podejście do niego. Wartości materialne współistnieją z wartościami duchowymi − nie wykluczają się. Dobra materialne mają służyć dobru człowieka. Należy jednak pamiętać, że obowiązuje zasada prymatu osoby nad rzeczą.

Bibliografia

Wychowanie do wartości. Szkoła podstawowa. Poziom 7

Szkoła podstawowaPoziom 7